Bạn chưa chọn khóa học nào.

Source Code Technology Foundation – SCT (Tổ chức Phi lợi nhuận Thụy Sỹ) sử dụng phần thu từ chương trình Plus Minus Code vào quỹ hoạt động nhân đạo phục vụ cho việc tiếp tục nghiên cứu và phát triển chương trình Plus Minus Code, lan tỏa giảng dạy về Trí tuệ Cảm xúc trên Toàn thế giới.